Przedszkole Publiczne nr 1
w Brennej

Kryteria przyjęć do przedszkola.

Kryteria wynikające z art. 131 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz.59 z póżn. zm):

Zgodnie z art.131 w/w ustawy do publicznych przedszkoli/ oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych przyjmuje się kandydatów zamieszkałych na obszarze danej gminy.

W przypadku większej liczby kandydatów, zamieszkujących na terenie Gminy Brenna, niż wolnych miejsc, na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę łącznie następujące kryteria:

-wielodzietność rodziny kandydata;

-niepełnosprawność kandydata;

- niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata;

- niepełnosprawność obojga rodziców kandydata;

-niepełnosprawność rodzeństwa kandydata;

- samotne wychowywanie kandydata w rodzinie;

- objęcie kandydata opieką zastępczą.

Kryteria te mają jednakową wartość.

W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu dane publiczne przedszkole/oddział przedszkolny w danej szkole podstawowej nadal dysponuje wolnymi miejscami, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę n/w kryteria, określone przez organ prowadzący

Uchwała Nr XX/222/17 Rady Gminy Brenna z dnia 29.05.2017 r. w sprawie określenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Brenne oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów).

Lp.

Nazwa kryterium

Liczba punktów

Dokument niezbędny do potwierdzenia spełnienia kryterium

1. Wielodzietność rodziny kandydata, samotne

wychowywanie kandydata w rodzinie, lub objęcie kandydata pieczą zastępczą.

20

oświadczenie rodzica
(lub opiekuna prawnego)

2. Kandydat z rodziny objętej nadzorem kuratorskim lub wsparciem asystenta rodziny.

20

oświadczenie rodzica

(lub opiekuna prawnego)

3. Kandydat, którego rodzeństwo realizuje obowiązek szkolny w szkole podstawowej położonej w odległości do 3 km od publicznego przedszkola, do którego został zgłoszony

10

oświadczenie rodzica

(lub opiekuna prawnego) o miejscu realizowania obowiązku szkolnego rodzeństwa Kandydata

4. Kandydat, którego rodzice (prawni opiekunowie) są zatrudnieni na podstawie umowy o pracę, wykonują pracę na podstawie umowy cywilnoprawnej, uczą się w trybie dziennym, prowadzą gospodarstwo rolne lub pozarolniczą działalność gospodarczą.

20

oświadczenie rodzica

(lub opiekuna prawnego) o zatrudnieniu/nauce
lub prowadzeniu gospodarstwa rolnego albo pozarolniczej działalności gospodarczej

5. Kandydat, którego tylko jeden z rodziców (opiekunów prawnych) jest zatrudniony na podstawie umowy o pracę, wykonuje pracę na podstawie umowy cywilnoprawnej, uczy się w trybie dziennym, prowadzi gospodarstwo rolne lub pozarolniczą działalność gospodarczą.

10

oświadczenie rodzica

(lub opiekuna prawnego) o zatrudnieniu/nauce
lub prowadzeniu gospodarstwa rolnego albo pozarolniczej działalności

6. Kandydat, który był zgłoszony w poprzednim roku szkolnym do danego publicznego przedszkola/oddziału przedszkolnego, a nie był przyjęty z braku miejsc.

20

oświadczenie rodzica

(lub opiekuna prawnego)

 Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści:

Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”.

6. Wniosek o przyjęcie do publicznego przedszkola, oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej, składa się odpowiednio do dyrektora wybranego publicznego przedszkola, a w przypadku wyboru oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej – odpowiednio do dyrektora publicznej szkoły podstawowej (art. 149 ustawy Prawo oświatowe).

Do wniosku dołącza się dokumenty potwierdzające spełnienie przez kandydata kryteriów ( art. 150 ustawy Prawo oświatowe).

7. W celu zapewnienia dziecku podczas pobytu w publicznym przedszkolu, oddziale przedszkolnym w publicznej szkole podstawowej (…) odpowiedniej opieki, odżywiania oraz metod opiekuńczo-wychowawczych rodzic dziecka przekazuje dyrektorowi przedszkola, szkoły uznane przez niego za istotne dane o stanie zdrowia, stosowanej diecie i rozwoju psychofizycznym dziecka (art. 155 ustawy Prawo oświatowe).

8. Wniosek, o którym mowa w pkt 6 może być złożony do nie więcej niż trzech wybranych publicznych przedszkoli, albo publicznych szkół (art. 156 ustawy Prawo oświatowe).

9. We wniosku, o którym mowa w pkt 6 określa się kolejność wybranych publicznych przedszkoli, albo publicznych szkół w porządku od najbardziej do najmniej preferowanych. (art. 156 ustawy Prawo oświatowe).

 

 

HARMONOGRAM REKRUTACJI NA ROK SZKOLNY 2018-2019

Lp.

Rodzaj czynności

Termin

Termin postępowania uzupełniającego

1.

Złożenie deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w dotychczasowym publicznym przedszkolu/oddziale przedszkolnym w publicznej szkole podstawowej.

od 12 lutego do 19 lutego 2018 r.

————————

2. Składanie wniosku o przyjęcie do publicznego /oddziału przedszkolnego przedszkola wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.  

od 1 marca

do 30 marca 2018 r.

do godz. 15.00

7 maja

do 18 maja 2018 r.

do godz. 15.00

3. Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do publicznego przedszkola/ oddziału przedszkolnego oraz dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

od 4 kwietnia

do

11 kwietnia 2018 r.

od 21 maja

do 30 maja 2018 r.

4. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

18 kwietnia 2018 r.

5 czerwca 2018 r.

5. Potwierdzenie przez rodzica (prawnego opiekuna) kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia.

od 19 kwietnia

do

25 kwietnia 2018 r.

do godz. 15.00

od 6 czerwca

do 13 czerwca 2018 r.

do godz. 15.00

6. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

27 kwietnia 2018 r.

15 czerwca 2018 r.

Postępowanie rekrutacyjne do publicznych przedszkoli/oddziałów przedszkolnych przeprowadza się co roku na kolejny rok szkolny na wolne miejsca w publicznym przedszkolu/oddziale przedszkolnym.

REKRUTACJA.

Rodzice dzieci kontynuujących edukację przedszkolną w tutejszym przedszkolu

w terminie od dnia 12 lutego 2018 r. do dnia 19 lutego 2018 r.

zobowiązani są do złożenia deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w naszym przedszkolu

Druki deklaracji dostępne są w przedszkolu.