Ramowy rozkład dnia

RAMOWY ROZKŁAD DNIA

w PRZEDSZKOLU PUBLICZNYM NR 1

w Brennej

Realizacja podstawy programowej w godzinach 7.30 –12-30

6.30 -7.30 grupy łączone

6.30 – 8.00

 • Schodzenie się dzieci do przedszkola. Czynności higieniczno- porządkowe oraz opiekuńcze.

 • Zabawy dowolne według zainteresowań dzieci służące realizacji ich pomysłów, wyzwalające aktywność twórczą i ekspresję, zabawy integrujące dzieci, inicjowanie rozmów.

 • Praca z dziećmi, wzmacnianie i rozwijanie potencjału dzieci, ćwiczenia grafomotoryczne, rozwijające percepcję słuchową i wzrokową, koordynację wzrokowo – ruchową . Poranne zabawy ruchowe.

8.00– 8.30

 • Czynności porządkowo – higieniczne. Realizacja zadań z zakresu dbałości

o zdrowie, kształtowanie nawyków higieniczno-kulturalnych.

 • Śniadanie.

8.30-9.00

 • Zabawy swobodne, praca indywidualna o charakterze stymulująco-wyrównującym, praca z dzieckiem zdolnym, na tle zabaw swobodnych.

9.00 – 10.15

 • Zajęcia dydaktyczno- wychowawcze w oparciu o podstawę i wybrany program wychowania przedszkolnego. Nabywanie umiejętności, przez działanie oraz stwarzanie sytuacji edukacyjnych stymulujących wielokierunkowy rozwój dziecka.

 • Organizowanie środowiska inspirującego do podejmowania zabaw dydaktycznych, badawczych. Wspieranie działań twórczych, kontakt ze sztuką, muzyką, literaturą. Praca z kartami pracy, Wykonywanie prac plastycznych i technicznych.

10.15-11.30

 • Pobyt na powietrzu. Spacery, wycieczki, obserwacje przyrodnicze, gry i zabawy ruchowe na świeżym powietrzu, poznawanie środowiska społecznego i przyrodniczego.

 • Czynności samoobsługowe w szatni- nauka ubierania, rozbierania, zapinania guzików, zamków, Wdrażanie do dbałości o zdrowie, wygląd i bezpieczeństwo.

 • Zestawy zabaw ruchowych na boisku przedszkolnym lub w sali. Zabawy w małych zespołach

11.30– 12.00

 • Czynności higieniczno- sanitarne, przygotowanie do obiadu. Obiad. Realizacja zadań z zakresu kulturalnego jedzenia i posługiwania się sztućcami. Eksponowanie pracy dyżurnych.

12.00-14.10

 • Czynności higieniczno- sanitarne.

 • Odpoczynek, relaks, muzykoterapia, bajkoterapia. Słuchanie opowiadań nauczyciela na podstawie literatury dziecięcej, czytanie fragmentów książek, wyciszenie dzieci.

14.10-14.30

 • Czynności higieniczno- sanitarne. Przygotowanie do podwieczorku.

14.30-14.45

 • Podwieczorek- przestrzeganie zasad kulturalnego spożywania posiłków oraz przyswajanie wiedzy o konieczności spożywania różnorodnych pokarmów.

14.45 – 16.30

 • Ćwiczenia indywidualne z dziećmi, dostosowane do ich możliwości i potrzeb. Praca indywidualna o charakterze stymulująco-wyrównującym, praca z dzieckiem zdolnym na tle zabaw swobodnych.

 • Gry i zabawy dydaktyczne, stolikowe i tematyczne. Zabawy dowolne według zainteresowań dzieci.

 • Zabawy w ogrodzie przedszkolnym,

 • Porządkowanie kącików tematycznych, sali, szafek indywidualnych.

15.30 -16.30 grupy łączone